WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMI:

 • Ocena wykonania betonu architektonicznego:
 • ustalenie kryteriów zgodności betonu architektonicznego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji;
 • ustalenie jakości wykonania na podstawie elementu referencyjnego;
 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;
 • dokonanie oceny jakości betonu architektonicznego w wykonanych elementach,
 • nadzorowanie wykonywania betonów architektonicznych.
 • prowadzenie częściowych i końcowych odbiorów betonu architektonicznego

WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI/PROJEKTANTAMI:

 • doradztwo w zakresie przygotowania projektu,

 • wsparcie w zakresie doboru metody wykonania betonu architektonicznego,

 • analiza wskazanych obiektów referencyjnych w Polsce i na świecie, odtworzenie metodologii wykonania wraz z doborem materiałów, dostosowanie wykonania i dobór materiałówko do wskazań architekta/projektanta w celu stworzenia metody wykonania betonu architektonicznego dla nowo powstających konstrukcji,

 • przygotowanie próbek betonów architektonicznych w celu dobrania właściwego efektu wizualnego,

 • tworzenie specyfikacji dla betonu architektonicznego do projektu wykonawczego zawierającej, m.in.:

  • zapisy ogólne wykonania,
  • przepisy prawne, normy, wytyczne,
  • wymagania dla betonu architektonicznego (wymagania jakościowe dla powierzchni gładkich, wymagania jakościowe dla powierzchni specjalnych, wymagania wytrzymałościowe i trwałościowe),
  • zapisy dotyczące zapewnienia jakości (wymagania dla betonu, wymagania dla elementu referencyjnego i Planu Zapewnienia Jakości),
  • szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych elementów (kategoria betonu architektonicznego, materiały, skład recepturowy, sposób obróbki, itd.)
  • wymagania odnośnie wymaganych dokumentów (wymagania odnośnie dokumentów dotyczących mieszanki betonowej i użytych materiałów),
  • wytyczne odnośnie warunków wykonania (sposób przygotowania deskowania, dostawy i wbudowania mieszanki, rozdeskowania, zabezpieczenia wykonanych elementów, pielęgnacji, napraw, zabezpieczenia przed wnikaniem wody i zabrudzeń),
  • wytyczne do sposobu oceny wykonanych elementów z betonu architektonicznego.
 • nadzorowanie wykonania betonu architektonicznego w tym mock-up'ów.

 • prowadzenie częściowych i końcowych odbiorów betonu architektonicznego

WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI:

 • szkolenia z zakresu betonu architektonicznego (klasy betonu architektonicznego, metody wykonywania, sposoby obróbki powierzchni, barwienie betonu, projektowanie, naprawy, błędy wykonawcze, ocena wykonania);

 • przygotowanie Planu Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego,

 • udział w grupie powołanej przy wykonywaniu betonu architektonicznego jako technolog/specjalista ds. betonu architektonicznego,

 • analiza receptur pod względem uzyskania jak najlepszej jakości wykonywanych powierzchni z betonu architektonicznego,

 • analiza zapisów ST dla betonów architektonicznych;

 • przeprowadzenie konsultacji i weryfikacji rozwiązań przedstawionych przez dostawcę deskowań,

 • wybór środków antyadhezyjnych po konsultacjach z dostawcami środków i deskowań oraz wykonaniu testów polowych,

 • wybór środków do powierzchniowego zabezpieczenia elementów,

 • nadzorowanie wykonania elementów próbnych i elementu referencyjnego oraz weryfikacji rezultatów,

 • opracowanie metodologii napraw betonu architektonicznego,

 • doradztwo w zakresie realizacji,

 • wsparcie w zakresie doboru metody wykonania betonu architektonicznego;

 • przygotowanie próbek betonów architektonicznych w celu dobrania właściwego efektu wizualnego spełniającego zapisy specyfikacji,

 • nadzór nad wykonaniem betonu architektonicznego polegający na:

  • kontroli jakości przygotowania deskowania – czystość elementów, nanoszenie środka antyadhezyjnego, szczelność montażu,

  • kontroli wbudowywania i zagęszczania mieszanki,

  • kontroli jakości zabezpieczenia wykonanych elementów,

  • bieżącej weryfikacji uzyskiwanej jakości.

 

DORADZTWO W ZAKRESIE BETONÓW SPECJALNYCH:

 • analiza receptur, nadzór wykonania, weryfikacja zapisów dla betonów mostowych, nawierzchniowych i innych betonów specjalnych,

 • wykonywanie Planów Zapewnienia Jakości i planów betonowań dla elementów masywnych,

 • wykonywanie symulacji rozwoju temperatury i naprężeń termicznych w konstrukcji oraz monitoringu temperatur wewnątrz elementów (System SiM).